Субота, 13 квітня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

Стратегія соціально-економічного розвитку містаКонцепція Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року
 
Зміни міжнародної економічної кон’юнктури, економічної ситуації в Україні, закріплення на законодавчому рівні нових форм співробітництва, політичні та суспільні зрушення в країні висувають нові вимоги до визначення пріоритетів та завдань розвитку регіону та вимагають нових підходів до стратегічного планування.
У зв’язку з цим виникла необхідність перегляду та коригування цілей і напрямків розвитку м. Макіївки для формування нової концепції Стратегії.
Актуальність прийняття нової концепції Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року виходить із потреби впровадження на міському рівні положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Програми соціально-економічного розвитку Донецької області на 2011-2015 роки.
Для розробки нової концепції Стратегії було залучено управління і відділи міської ради, представників підприємств та бізнесу, науковців ДонНАБА і МЕГІ.
У Стратегії враховані результати соціологічного опитування населення як м.Макіївка так і регіонів України з метою визначення сильних і слабких сторін та основних пріоритетів розвитку; використано передовий міжнародний досвід розвитку територій; запроваджено методи наукового аналізу та прогнозування, що дозволило визначити головну ціль нової концепції Стратегії, основні напрямки стратегічного розвитку.
 
Головна ціль Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року – забезпечення сталого розвитку усіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади міста.
 
Напрямки подальшого стратегічного розвитку м.Макіївки
Реалізація нової концепції Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року передбачена за чотирма напрямками стратегічного розвитку.
 
1. Диверсифікація економіки міста на основі використання наявної сировинної бази і залучення вільних трудових ресурсів.
Головна ціль - переорієнтація економіки міста на нові види діяльності, створення перспективних форм організації підприємництва з урахуванням розташування міста у промислово розвиненому регіоні, наявності вільних промислових зон, будівель, споруд, інфраструктури закритих шахт, розвиненої транспортної мережі міста, значної кількості трудових ресурсів з можливістю їх перекваліфікації.
Тактичні заходи:
- диверсифікація діяльності підприємств;
- ініціювання створення кластерів як провідної форми організації підприємницької діяльності;
- участь міжнародних та національних виставкових заходах;
розвиток місцевого інформаційного простору.
 
Критерії досягнення цілі:
- забезпечення ефективного використання власного природно-ресурсного потенціалу і розвиток конкурентоспроможних виробництв;
- покращення інвестиційного іміджу міста;
- активізація інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки;
- розвиток виробничої інфраструктури;
- забезпечення оптимальних пропорцій в розміщенні суб’єктів різних видів економічної діяльності на території міста;
- створення умов для своєчасного, повного, достовірного отримання інформації всіма учасниками економічних відносин щодо матеріально-технічного потенціалу міста;
- формування позитивного іміджу міста на регіональному, державному, міжнародному рівнях.
 
2. Активізація науково-технічної та інноваційної діяльності в місті.
Головна ціль - формування науково-технічного та інноваційного потенціалу міста.
Тактичні заходи:
- створення і розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури;
- створення умов для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
 
Критерії досягнення цілі:
- удосконалення інноваційної і бізнес-інфраструктури міста;
- забезпечення можливості впровадження науково-технічних розробок в практику діяльності підприємств міста для збільшення обсягів, розширення номенклатури і підвищення якості та конкурентоздатності їх продукції.
- підвищення ефективності взаємодії суб’єктів інноваційно-інвестиційної діяльності в процесі створення, використання і розповсюдження інтелектуальних продуктів.
 
3. Створення умов для реалізації принципів соціальної відповідальності в суспільстві. Розвиток соціальної інфраструктури.
Головна ціль - вирішення соціальних проблем міста шляхом створення сприятливого клімату для ведення соціально-відповідального бізнесу та активізації розвитку соціальної інфраструктури.
Тактичні заходи:
- підвищення зайнятості населення;
- створення і реконструкція об’єктів дозвілля і відпочинку;
- створення і реконструкція інфраструктури спортивних об’єктів міста;
- розробка і реалізація системи заходів щодо формування екологічно комфортного середовища для життєдіяльності в місті;
- відродження культурних традицій.
Критерії досягнення цілі:
- задоволення потреб міста в робочих місцях;
- створення сучасних конкурентоспроможних рекреаційних, спортивно-оздоровчих, освітньо-розвиваючих комплексів, що дасть можливість реалізувати права кожної людини на повноцінне оздоровлення, відпочинок і навчання;
- популяризація здорового образу життя в місті шляхом створення і реконструкції інфраструктури спортивних об’єктів міста;
- піднесення родинних цінностей, зміцнення інституту сім'ї;
- підтримка громадських організацій та об’єднань, соціально позитивних ініціатив;
- вирішення екологічних проблем міста;
- забезпечення надання належної якості послуг з відпочинку та оздоровлення, розвитку позитивних особистісних якостей населення шляхом пропагування здорового способу життя, забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку висококваліфікованими спеціалістами відповідного фаху, підвищення престижу місцевої системи оздоровлення та відпочинку дітей, молоді, населення зрілого віку;
- створення умов для культурного та духовного розвитку населення.
 
4. Удосконалення системи життєзабезпечення міста.
Головна ціль - формування сучасної системи життєзабезпечення міста.
Тактичні заходи:
- впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах міста, використання біопалива;
- запровадження програм раціонального використання питної води, залучення нетрадиційних джерел води для виробничих потреб;
- реконструкція та модернізація водопровідно-каналізаційних і мереж теплопостачання;
- реконструкція житлового фонду;
- реконструкція транспортних мереж;
- застосування соціальної реклами, метою якої є формування дбайливого ставлення до рідного міста.
Критерії досягнення цілі:
- активізація впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах міста, застосування альтернативних джерел енергії у виробничих процесах;
- раціоналізація споживання води;
- реконструкція та модернізація водопровідних, каналізаційних і мереж теплопостачання на основі перспективних схем тепло-, водопостачання і водовідведення міста;
- покращення стану житлового фонду, забезпечення надійності, комфортності проживання мешканців міста;
- покращення стану дорожнього покриття із застосуванням новітніх технологій і матеріалів.
 
Результати реалізації нової концепції Стратегії
Впровадження напрямків нової концепції Стратегії за рахунок реалізації операційних цілей та тактичних заходів дозволить:
- збільшити кількість проектів, що реалізуються в пріоритетних для міста видах діяльності за рахунок всіх джерел фінансування;
- збільшити обсяг інвестицій в економіку міста;
- підвищити рівень соціальної відповідальності бізнес-структур перед власними працівниками, контрагентами, суспільством;
- збільшити кількість нових робочих місць;
- відновити вже існуючі і створити нові об’єкти соціальної інфраструктури.
Досягнення зазначені критерії результативності реалізації Стратегії за рахунок взаємодії органів міської влади, бізнес-структур та населення будуть свідчити про рівень виконання головної цілі Стратегії - забезпечення сталого розвитку усіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади міста.
 
Дата розміщення: 13.12.2011
Проекти та програми, реалізація яких дозволить впровадити нову концепцію Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року.
 
Впровадження напрямків нової концепції передбачає реалізацію операційних цілей та тактичних заходів які можливо досягнути з використанням програмно-цільового методу та його механізмів у розвитку окремих галузей.
Особливими складовими програмно-цільового методу є розробка бюджетних програм, встановлення відповідальних виконавців бюджетних програм, затвердження паспортів бюджетних програм, аналіз результативних показників бюджетних програм.
За чотирма напрямками концепції Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року передбачається розробка та затвердження наступних програм та проектів.
1. Диверсифікація економіки міста на основі використання наявної сировинної бази і залучення вільних трудових ресурсів.
1.1. Програма інвестиційного розвитку м. Макіївки на 2013 – 2015 роки.
В рамках Програми інвестиційного розвитку м. Макіївки на 2013-2015 роки повинні бути поставлені наступні завдання:
1) покращення інвестиційного іміджу міста;
2) активізація інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки та комунального господарства міста;
3) розвиток інвестиційно-технічної інфраструктури з орієнтацією на задоволення потреб інвестора;
4) сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів в місті.
В Програмі мають бути окреслені організаційні та економічні засади забезпечення поступового зростання обсягів інвестування, ефективного використання наявного потенціалу та підвищення рівня привабливості міста, активізації інвестиційних процесів, відновлення інвестиційного попиту, збільшення обсягів вітчизняних та іноземних капітальних вкладень.
1.2. Програма створення будівельного кластеру.
Створення в Макіївці будівельного кластеру дозволить вирішити наступні завдання:
1) розширення можливостей залучення фінансових ресурсів у будівельну сферу шляхом об'єднання фінансових можливостей усіх учасників кластера;
2) залучення інвестицій, спільної участі у конкурсах проектів, що фінансуються у вигляді грантів;
3) об'єднання фінансових можливостей для забезпечення гарантій на одержання кредитних ресурсів;
4) забезпечення можливості зниження собівартості будівельної продукції та послуг організацій, що входять у кластер;
5) об'єднання більш 30 підприємств будівельної сфери;
6) реалізація учасниками кластеру програм, на основі яких можна буде побудувати житло, забезпечить постійну завантаженість організацій будівельної галузі та суміжних галузей, створення нових робочих місць, відродження промисловості в окремих районах області, де знаходяться родовища корисних копалин, що використовуються в будівництві.
Ефективне функціонування в Макіївці будівельного кластера потребує створення логістичного центру. Залежно від характеру, масштабу будівельного виробництва, а також інших умов конкретного об'єкта логістичний центр може бути частиною будівельного кластера (внутрішній логістичний центр) або займати відособлене місце на будівельному майданчику (зовнішній логістичний центр).
1.3. Програма створення кластеру з текстильного виробництва.
Створення в Макіївці текстильного кластеру дозволить вирішити наступні завдання:
1) підвищити конкурентоспроможності підприємств-учасників кластеру за рахунок покращення якості продукції, скорочення транспортних витрат, розвитку суміжних виробництв, обміну технологіями, новими знаннями;
2) залучити фінансових ресурсів у текстильне виробництво у місті за рахунок об’єднання фінансових зусиль кожного з учасників, залучення зовнішніх ресурсів для задоволення поточних та довгострокових потреб учасників кластеру;
3) підвищити ефективності діяльності кожного з учасників кластеру за рахунок реалізації внутрішніх і зовнішніх зв’язків на умовах дотримання принципів економічної і соціальної відповідальності;
4) задоволення потреб мешканців міста в текстильних виробах прийнятної цінової категорії і асортименту.
1.4.  Проект створення підприємства з вирощування садівного матеріалу та квітів.
Реалізація даного проекту на території міста дозволить:
1) задовольнити виявлену потребу в садівному матеріалі, квітах як для покращення зовнішнього вигляду міста, так і для використання домогосподарствами;
2) забезпечити можливість придбання садівного матеріалу більш високої якості у порівнянні з тим, що надходить в місто шляхом тривалого транспортування, і за нижчою ціною;
3) вирішити проблему забезпечення робочими місцями мешканців віддалених районів міста.
1.5. Проект організації виробництва білкових продуктів харчування.
Реалізація даного проекту на території міста дозволить:
1) забезпечити внутрішній ринку якісними, дієтичними, збалансованими харчовими продуктами;
2) задовольнити потребу в білкових продуктах, які за своїми якостями не поступаються аналогам на тваринній основі, а за вартістю є значно нижчими;
3) забезпечення промислового ринку міста (виробничі і переробні підприємства харчової галузі, хлібопекарські підприємства, підприємства з м’ясопереробки) якісною повноцінною дешевою сировиною і харчовими добавками для виробництва продукції, що дозволить розширити асортимент продукції, зменшити собівартість та збільшити обсяг її реалізації.
1.6. Програма інформаційної підтримки розвитку місцевих товаровиробників, реалізація якої дозволить:
1) створити бази даних корпоративних веб-сайтів місцевих товаровиробників з метою представлення інформації про продукцію місцевих товаровиробників мешканцям Макіївки та прилеглих міст;
2) забезпечити проведення ярмарок та виставок продукції місцевих товаровиробників, що надасть можливість організаціям і підприємствам оптової і роздрібної торгівлі, промисловим і сільськогосподарським підприємствам-виробникам представити свою продукцію споживачам.
3) створити комплексний інформаційний центр з відомостями про всі підприємства та продукцію міста;
4) регулярно проводити рекламну кампанію в пресі, інших засобах масової інформації, зокрема із залученням провідних спеціалістів виробничих підприємств, торгівлі, учених;
5) на постійній основі розповсюджувати відомості про потенціал комерційного освоєння інновацій та технічних і технологічних удосконалень.
2. Активізація науково-технічної та інноваційної діяльності в місті.
Програми і проекти:
2.1. Проект створення бізнес-інкубатору для підтримки малого підприємництва.
Реалізація даного проекту на території міста дозволить:
1) сформувати сприятливі умови для започаткування діяльності підприємств малого і середнього бізнесу, їх розвитку, в тому числі за рахунок формування відповідної матеріальної бази та інформаційного простору;
2) створити нові робочі місця;
3) збільшити надходжень до місцевого бюджету за рахунок розвитку малого і середнього підприємництва.
2.2. Проект організації Інвестиційно-інноваційного центру трансферу знань для будівельної галузі (на базі ДонНАБА).
Реалізація даного проекту на території міста дозволить забезпечити:
1) активізацію формування і реалізацію інтелектуального потенціалу Макіївки за рахунок формування портфелю інтелектуальних продуктів, створених науково-педагогічними працівниками і студентами академії, та їх подальшого просування до споживачів;
2) підвищення рівня наукоємності виробництва;
3) зростання рівня використання інноваційних технологій в будівництві і споріднених галузях;
4) зміцнення зв’язку між виробництвом та наукою;
5) підготовка на рівні світових кваліфікаційних вимог фахівців, здатних ефективно працювати в умовах формування інноваційно-орієнтованої економіки і промисловості регіону та країни, а також їх подальше працевлаштування;
6) налагодження науково-виробничих зв’язків на міжрегіональному та міжнародному рівні, що сприятиме формуванню позитивного іміджу міста і подальшому залученню інвестиційного капіталу.
3. Створення умов для реалізації принципів соціальної відповідальності в суспільстві. Розвиток соціальної інфраструктури.
3.1. Проект створення «Арт-кав'ярні».
Реалізація даного проекту на території міста дозволить забезпечити:
1) культурне проведення дозвілля мешканців міста;
2) популяризацію витворів фото-, кіно- та арт мистецтва талановитих мешканців міста;
3) формування позитивного іміджу міста.
3.2. Агентство з організації екстремального туризму.
Реалізація даного проекту на території міста дозволить забезпечити:
1) активне проведення дозвілля мешканців міста;
2) формування обізнаності мешканців і гостей міста щодо його традицій, історії і сучасних методів ведення виробничої діяльності;
3) збільшення потоку туристів;
4) формування обізнаності жителів регіону, України щодо особливостей розвитку міста, його історичних і культурних традицій.
3.3. Програма реконструкції місцевих парків, що передбачає реалізацію архітектурних рішень по створенню нового іміджу соціальної інфраструктури міста.
3.4. Проект «Мікрорайон європейської якості життєзабезпечення і благоустрою», що передбачає впровадження прогресивних технологій водопостачання, теплопостачання, організації благоустрою, обслуговування житлового фонду, розташування об’єктів соціальної інфраструктури, транспортного сполучення і перевезень.
3.5. Програма проведення щорічних масштабних заходів: ярмарок, фестивалів, популяризації кінофестивалю ім. О.О. Ханжонкова, в межах реалізації якої може бути забезпечено:
1) формування культурних традицій міста;
2) розповсюдження позитивного іміджу міста в національному і міжнародному просторі.
3.6. Проект створення мережі підприємств з хімічної чистки.
Реалізація даного проекту на території міста дозволить:
1) забезпечити населення віддалених районів міста сучасними побутовими послугами;
2) створити нові робочі місця.
3.7. Програма реформування системи дитячо-юнацького спорту, реалізація якої дозволить:
1) забезпечити ремонт і реконструкцію існуючих спортивних об’єктів, їх належне обладнання та цільове використання;
2) сформувати у населення мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
3) створити комплекс умов щодо цілеспрямованої підготовки і участі спортсменів у чемпіонатах Світу, Європи, міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях.
4. Удосконалення системи життєзабезпечення міста.
4.1. Програма впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах міста, використання біопалива, реалізація якої дозволить забезпечити:
1) проведення енергоаудиту, на підставі якого можливо заощадити до 10% коштів, що витрачаються на енергоносії для установ бюджетної сфери;
2)навчання фахівців підприємств всіх форм власності (в першу чергу, комунальних) з питань енергоменеджменту.
3) застосування енергозберігаючих технологій у теплопостачанні;
4) розвиток нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії, зокрема, біоенергетики.
4.2. Програма реконструкції та модернізації водопровідно-каналізаційних і мереж теплопостачання, результатами реалізації якої мають бути:
1) у водопостачанні: реконструкція і модернізація системи водопостачання, підвищення надійності систем і якості надання послуг водопостачання, удосконалення механізмів зниження вартості послуг водопостачання, забезпечення збалансованості інтересів суб'єктів житлово-комунального підприємства і споживачів; забезпечення абонентів чистою питною водою належної якості;
2) у теплопостачанні: корегування схем теплопостачання міста; заміна застарілого низькоефективного котельного обладнання на сучасне високоефективне; впровадження попередньо-ізольованих труб; встановлення частотних регуляторів до електроприводів тягодуттєвих пристроїв та насосів системи гарячого водопостачання; впровадження нетрадиційних джерел енергії; реконструкція центральних теплових пунктів з влаштуванням індивідуальних теплопунктів; будівництво нових мереж теплопостачання.
4.3. Програма раціонального використання питної води, залучення нетрадиційних джерел води для виробничих потреб, реалізація якої дозволить:
1) скоротити обсяги водоспоживання і водовідведення із впровадженням інтенсивного способу ведення водного господарства;
2) забезпечити використання для потреб промислових, сільськогосподарських підприємств нетрадиційних джерел води;
3) забезпечити повторного використання використаної води;
зменшити втрати води в системах водного господарства;
4) забезпечити використання очищеної стічної води для зрошення сільгоспкультур.
4.4. Програма реконструкції житлового фонду, реалізація якої дозволить:
1) підвищити надійність та експлуатаційну безпеку, архітектурну виразність існуючої забудови кварталів та мікрорайонів, рівень комфорту квартир житлових будинків;
2) підвищити теплову ефективність захисних конструкцій будинків;
модернізувати несучі конструкції та інженерне обладнання житлового фонду;
3) збільшити обсяги житлового фонду існуючої забудови за рахунок її ущільнення (прибудова верхніх поверхів, перебудова, перепланування, ширококорпусне будівництво та ін.);
4) створити сприятливі умови для широкого залучення до реконструкції та отримання додаткових обсягів житла за рахунок різних джерел інвестування, у першу чергу, коштів організацій і населення.
4.5. Програма реконструкції транспортних мереж, реалізація якої дозволить: 
1) поліпшити технічний стан та якість дорожнього полотна на території міста, зокрема шляхом застосування у дорожньому будівництві новітніх технологій виготовлення асфальтної суміші;
2) створити нові та реконструювати вже існуючі підземні переходи, що дозволить організувати безпечний та комфортний дорожній рух.
Дата розміщення: 13.12.2011
---

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?